سرویس ها

خدمات رایگان 😎
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4208 سیو اینستاگرام توضیحات 0  تومان 200/100 6 ساعت 16 دقیقه فعال
4213 لایک خارجی توضیحات 20,000  تومان 200/10 46 دقیقه فعال
آمار های اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4203 ایمپرشن - 7,000  تومان 50000/100 7 دقیقه فعال
4204 ایمپرشن + ریچ - 10,000  تومان 50000/100 26 دقیقه فعال
4190 سیو پست ⭐ توضیحات 25,000  تومان 10000/10 2 ساعت 27 دقیقه فعال
4191 اشتراک گذاری (SHARE) توضیحات 50,000  تومان 30000/1000 فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4202 فالوور ترکیبی توضیحات 40,000  تومان 500000/100 1 ساعت 57 دقیقه فعال
4212 فالوور ایرانی بالاترین کیفیت موجود توضیحات 189,000  تومان 5000/100 2 ساعت 35 دقیقه فعال
بازدید فیلم اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4188 ویوو ⭐ توضیحات 6,000  تومان 4000000/100 4 دقیقه فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4185 لایک ارزان خارجی توضیحات 6,500  تومان 500000/100 41 دقیقه فعال
4192 لایک خارجی پرسرعت توضیحات 7,500  تومان 100000/100 1 ساعت 3 دقیقه فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4193 کامنت دلخواه فیک توضیحات 40,000  تومان 10000/10 فعال
4200 کامنت فیک | دسته بندی اِموجی 😘😍😁 توضیحات 42,000  تومان 10000/10 فعال
4194 کامنت دلخواه | کیفیت 100 درصد ایرانی 💎 توضیحات 110,000  تومان 20000/10 فعال
4198 کامنت ایرانی | دسته بندی تعریفی 🎁 توضیحات 140,000  تومان 10000/10 فعال
4199 کامنت ایرانی | دسته بندی اِموجی 😘😍😁 توضیحات 140,000  تومان 10000/10 فعال
بازدید استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4195 بازدید استوری ⭐ توضیحات 12,000  تومان 20000/100 6 دقیقه فعال
4196 بازدید استوری ⭐⭐ توضیحات 15,000  تومان 20000/100 47 دقیقه فعال